O nama - FORUM

Go to content

Main menu:

O namaOd oktobra meseca 2002. godine, kada je u Nišu osnovan Centar za zaštitu potrošača FORUM, pa i sada držimo se 8 osnovnih prava potrošača , koja shodno svojoj temi određuju oblasti u kojima delujemo, a ona su:
                      
                      
1. Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba  podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i  obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.
                      
2. Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.
                      
3. Pravo na informisanost  podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i  zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da  dovedu u zabludu.
                      
4. Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.
                      
5. Pravo da se čuje glas potrošača  podrazumeva zastupljenost interesa potrošača u procesu donošenja i  sprovođenja politike zaštite potrošača, kao i razvoja novih proizvoda i  usluga.
                      
6. Pravo na obeštećenje  podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava  proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.
                      
7. Pravo na obrazovanje  podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i  pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim  pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.
                      
8. Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budu ć ih pokolenja.

Kada i kako su ustanovljena:
9. aprila 1985. godine Generalna skupština UN je rezolucijom 39/248 usvojila Uputstvo za zaštitu potrošača . Uputstvo daje vladama, posebno zemljama u razvoju, okvire za razradu politike i zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača. Ono takođe sugeriše i internacionalnu saradnju na tom planu.
Pored mnogih ciljeva u oblasti zaštite potrošača, ovim uputstvom su proklamovana i osnovna prava potrošača koja vlade zemalja članica UN trebaju ispoštovati .
U bivšoj Jugoslaviji, prava potrošača nisu nigde bila eksplicitno naznačena, a elementi zaštite potrošača su samo delimično bili ugrađeni u pojedina zakonska akta. Prethodni politički sistem i izvršna vlast, nisu hteli, ili nisu smatrali za potrebnim da se građani posebno zaštite u njihovoj ulozi potrošača.
Time je, sa stanovišta vlasti, ta uloga bila minimizirana na zaštitu prava potrošača jedino, a i to delimično, sa stanovišta javne potrošnje i zadovoljenja nekih opštih principa kvaliteta roba i pružanja usluga. Sa stanovišta potrošača, mogućnost izražavanja njihovih stavova je bila skoro nikakva, a njihovo pojedinačno izražavanje mišljenja (zahtevi, žalbe, primedbe, sugestije ...) bilo je skoro zanemarljivo.

Tek jula 2002. godine, donošenjem saveznog Zakona o zaštiti potrošača se po prvi put u našoj zemlji detaljnije, objedinjeno na jednom mestu, rešavaju pitanja zaštite potrošača.
I konačno, septembra meseca 2005. godine Republika Srbija donosi svoj prvi Zakon o zaštiti potgrošača u kome su takođe propisana i sva Osnovna prava potrošača koja su proklamovana Rezolucilom UN.

Centar za zaštitu potrošača
F O R U M - N i š

P r e d s e d n i k
m.sci. Jovan JovanovićBack to content | Back to main menu